Girişimcilik | 5 sene önce

Girişimci liderlik

Yıllar boyu, bir sonraki lider kuşağının şekillendirilmesi amacıyla onların eğitimi ve gelişimi konularında var olan modellerin nasıl değiştirilmesi gerektiğini araştırdık. Ancak gereksinimimiz olan yalnızca lider yetiştirme konusundaki yaklaşımımızı değiştirmek değil, bunun yanında liderliği yeni bir biçimde tanımlamak. Bugün, işe farklı bir dünya görüşüne dayalı farklı bir düşünceyle yaklaşan daha fazla sayıda girişimci liderlere gereksinimimiz var.

Girişimci liderler kendilerini de, içinde çalıştıkları ortamları da iyi tanır ve işletmeleri, paydaşlar ve toplum için değer yaratan fırsatlardan yararlanır, yeni fırsatlar oluştururlar. Onları motive eden, sosyal, çevresel ve ekonomik fırsatlar yaratma arzularıdır. Kaynak yetersizliği ya da belirsizliğin fazla oluşu onların cesaretini kırmaz, bu gibi durumlarla hemen harekete geçerek ve eski sorunlara yeni çözüm yolları arayarak mücadele ederler. Girişimci liderler kuşkuculuğa kapılarak ya da herhangi bir şey yapmayarak sorunların esiri olmayı reddederler. İçlerine dönüp düşünerek, analiz yaparak, beceriklilikleriyle, yaratıcı düşünce ve hareketle başkalarını, çözümü olanaksız görünen sorunlarla mücadele etme yolunda esinler ve yönlendirirler.

Girişimci liderlik, girişimcilikle eş anlamlı bir kavram değildir. Yeni bir liderlik modelidir. Girişimciler ve girişimcilik disiplini sıklıkla yeni iş yaratılmasına odaklıdır. Girişimci liderler ise yerleşik işletmelerde çalışarak yeni ürünler, yeni süreçler ve genişleme fırsatları oluştururlar, sosyal kuruluşlarda çalışır ve başkalarının ihmal ettikleri toplumsal sorunlara el atarlar, sosyal ve politik hareketlere katılım sağlarlar, sivil toplum kuruluşlarında ve hükümetlerde var olan hizmetleri ve politikaları değiştirirler.

girisimci-lider

Başlarında bulundukları kuruluşları ve dünyayı iyileştirmek amacıyla farklı düşünme ve farklı hareket etme becerileri girişimci liderleri bir araya getirir.

Üç İlke 
Girişimci liderlere yol gösteren, birbiriyle iç içe geçmiş üç ilke vardır: 

  1. Bilişsel anlamda çift ellilik. Girişimci liderler kararlarını verirken hem öngörü mantığını, hem de yaratma mantığını kullanırlar. Amaçların ve kültürün geçmişi yansıttığı durumlarda girişimci liderler, bundan sonra ne yapılacağını öngörmekte analitik modelleri uygulayabilirler. Geleceğin geçmişle benzerliğinin az olduğu ve bilinmediği durumlarda ise deneyerek ve yaparak geleceği kendileri yaratırlar. 2. Sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluk ve sürdürülebilirlikle yönlenen bir dünya görüşü. Girişimci liderler sosyal, çevresel ve ekonomik değer yaratılması sürecinde ve bu sürecin doğasında varolan gerginlik ve potansiyel sinerjilerle ilgilenirler. 3. Kişisel ve sosyal farkındalık. Kendi amaç duygularını ve kimliklerini, çevrelerindeki ortamın onları nasıl etkilediğini doğru ve algılarına dayanarak anlayan girişimci liderler, belirsizliklerle dolu ve ne olacağının bilinemediği koşullarda daha etkili kararlar verirler.

Biz girişimci liderlerin, bu üç ilke arasında kaçınılmaz olarak varolan bağlantılardan yararlanarak diğer liderlerden ayrıldıklarını düşünüyoruz. Girişimci liderler bu ilkelere yeni bir hayat veriyor ve temelini bu ilişkilerden alan uygulamaya dönük bir anlam katıyorlar.

Beş Adım

Siz de aşağıda sayılan beş adımı metodik bir şekilde uygulayarak ve bir adımdan diğerine geçtikçe bilginizi artırarak girişimci lider olabilirsiniz:

• Birinci adım: Öngörü mantığının ne zaman uygulanacağını (ve ne zaman uygulanmayacağını) bilin. Girişimci liderler analitik yaklaşımların nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilirler. Öngörü mantığı yani analitik bir yaklaşımın kullanılması; insanların düşünmeyi, değerlendirme yapmayı ve önceden tanımlanmış hedeflere doğru ilerlemek için harekete geçmeyi öğrendikleri bilimsel yöntemin bir uzantısıdır. Buradaki dayanak noktası; fırsatları belirlemeye ve geliştirmeye yönelik veri madenciliği, pazar araştırması ve istatistiksel araçlar gibi ayrıntılı analizlerle geleceğe karşı kendinizi koruyabileceğiniz ya da onu kontrol edebileceğiniz düşüncesidir. Öngörü mantığının en uygulanabilir olduğu durumlar hedeflerin önceden belirlendiği, sorunların açık seçik olduğu, neden ve sonuç ilişkilerinin anlaşıldığı ve verilerin güvenilir ve erişilebilir olduğu durumlardır. Bu, belirsiz bir geleceğin öngörülebileceğini ve kararların da bu öngörülere dayanılarak alınabileceğini varsayar.

• İkinci adım: Bilinmeyen ortamlarda ya da analize dirençli fırsatlar karşısında yaratma mantığını uygulayın. Yenilikler ya da karmaşıklıklar öngörü becerinizi sınırlar. Geleneksel neden ve sonuç ilişkilerinin bilinmediği yeni ya da karmaşık koşullarda girişimci liderler eyleme, keşfe ve yaratmaya dayalı farklı bir mantık uygularlar. Biz bunu yaratma mantığı olarak adlandırıyoruz. Beklenmedik durumlar ortaya çıktıkça girişimci liderler bunların üstesinden gelmek için gerekli adımları atarlar. Yaratma mantığı liderlerin; gelecekte yapılacaklara yol göstermesi için analizi yapılabilecek yeni veriler üreten iyi hesaplanmış adımlarla başlayarak kararlar alabilmelerini sağlar.

• Üçüncü adım: Öngörü mantığıyla yaratma mantığını birbirini tamamlayan ve performans için gerekli anahtar unsurlar olarak görün. Tüm girişimci liderlerin yeni fikirleri tanıtır ya da yeni girişimler başlatırken hem yaratma hem de öngörü mantığını ve ikisi arasındaki döngüyü kullanmaları gerekir. Bu; yenilikler yapmakta ve değişimi yönetmekte etkili olmalarını sağlar. Girişimci liderlere bilişsel çift elliliğin öğretilmesi; onlara temeldeki kuramlar ve yöntemlerin gösterilmesini; bunları uygulamalarının ve gerektiğinde birinden diğerine geçmelerinin sağlanmasını da kapsar.

• Dördüncü adım: Sosyal, çevresel ve ekonomik değer yaratımını sıralı değil, eş zamanlı süreçler olarak düşünün. Girişimci liderlerin; sosyal, çevresel ve ekonomik değer yaratımı içinde kaçınılmaz olarak varolan gerginlikleri ve sinerji potansiyelini anlamaları gerekir. Farklı paydaşların çıkarlarını, haklarını ve güçlerini nasıl değerlendireceklerini öğrenmelidirler. Girişimci liderlerin, bir sorun için sürdürülebilir bir çözüm olup olmadığını sormak yerine sorumlu ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi, uygulamayı ve bunların etkilerini ölçmeyi öğrenmeleri gerekir.

• Beşinci adım: Kararlarınızın ve hareketlerinizin, hepsi kendine özgü sosyal ortamlarla bağlantılı olduğunu bilin. Girişimci liderler, işle ilgili genişleyici bir bakış açısına dayalı yeni bir bilgi edinme yolunu kullanırlar. Kendi bakış açılarını ve çevrelerindeki dünyayı tanıyarak belirsizliklerle dolu ve bilinmeyen durumlara tepki verirken farklı bakış açılarını bir araya getirmeye ve uygulamaya daha hazırlıklı oldukları gibi birlikte bir fırsat yaratma konusunda daha etkili olabilir, aldıkları kararlardan doğabilecek belirsizlik içeren sonuçları daha iyi tartışabilirler.

Girişimci liderler kararlarının ve yaptıklarının sosyal, çevresel ve ekonomik yansımalarını görürler. Şu üç çok önemli sorunun yanıtlarını araştırırlar: Ben kimim? İçinde bulunduğum durumun koşulları ne? Kimleri tanıyorum ve bu neye erişmemi sağlar? Bu soruların yanıtlarını bulmak girişimci liderlerin belirsizliklerle dolu durumlarda bile bir hareket yolu seçerken sorumlu seçimler yapabilmelerine olanak verir.

Yazarlar: Danna Greenberg Babson College’da İşletme Doçenti; Kate McKone-Sweet aynı okulda Teknoloji ve Operasyon bölümü başkanı; H. James Wilson ise yine aynı okulda Yönetici Eğitimleri alanında Kıdemli Araştırmacıdır. Birlikte The New Entrepreneurial Leader: Developing Leaders Who Shape Social & Economic Opportunity adlı kitabı yazmışlardır.

Kaynak: Leadership Excellence